Organisatie

SCHOOL op SEEF is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool. Een aantal van deze partijen en personen is een echte onmisbare schakel (pijler) voor SCHOOL op SEEF.

organisatie

School

 • Commitment van de Schooldirectie is onmisbaar om verkeersveiligheid (...) structureel binnen de school te borgen. De Schooldirectie zorgt voor enthousiasme en draagvlak onder de leerkrachten, zorgt ervoor dat verkeersveiligheid wordt opgenomen in het schoolbeleid en heeft met MR en OR contact hierover.
 • De Schoolcontactpersoon Verkeer (pijler) coördineert binnen SCHOOL op SEEF (...) alle verkeersactiviteiten en draagt zorg voor communicatie richting de ouders. De schoolcontactpersoon is hét aanspreekpunt op een school voor verkeersactiviteiten en zorgt ervoor dat verkeersveiligheid een vaste plek krijgt binnen de school.
 • De Leerkracht is degene die zowel de praktische als theoretische verkeerslessen (...) aan de kinderen geeft. De leerkracht kan hierbij ondersteuning krijgen van de Verkeersleerkracht. Enthousiasme en betrokkenheid bij de leerkrachten zijn een randvoorwaarde voor succes. Gelukkig biedt SCHOOL op SEEF tal van faciliteiten om het de leerkracht bij de drukte en verplichtingen van zijn of haar vak het werk aan verkeer op een eenvoudige en leuke manier mogelijk te maken.

Ouders

 • Zonder Ouders en ouderbetrokkenheid is het lastig om van kinderen bewuste (...) en vaardige weggebruikers te maken. Buiten schooltijd is het belangrijk dat ouders oefenen met hun kinderen. Kinderen spiegelen zich graag aan hun ouders, door goed voorbeeldgedrag te geven leren kinderen zich netjes te gedragen in het verkeer.
 • De Verkeersouder (pijler) organiseert op school aanvullende en ondersteunende (...) activiteiten zoals een Dodehoek actie of het Praktisch Verkeersexamen. Daarnaast houdt de verkeersouder de school scherp op het uitvoeren van verkeersactiviteiten en een veilige schoolomgeving. De Verkeersouders kan al dan niet een abonnement van VVN krijgen.
 • De Hulpouders Verkeer ondersteunen de (verkeers)leerkracht bij het uitvoeren (...) van de praktische lessen op school en bij de educatieve wandel- en fietsroutes. Met behulp van de hulpouders kan een verkeersles efficiënt en praktisch worden uitgevoerd.

Overheid

 • De regio en/of RPV initieert het programma SCHOOL op SEEF, motiveert gemeenten en basisscholen om er (integraal) mee aan de slag te gaan en geeft opdracht aan derden (bv de verkeersleerkrachten) om op scholen praktische verkeerslessen te geven en SCHOOL op SEEF structureel op de basisschool in te bedden. De regio en/of RPV is de regisseur in de regio voor wat betreft verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool.
 • De regionale projectleiders (pijler) voor gedragsbeïnvloeding ondersteunen en stimuleren binnen SCHOOL op SEEF, in opdracht van de regio en/of de RPV, de betrokken partijen en coördineren de samenwerking in de eigen regio;
 • De gemeente draagt zorg voor de inrichting van een veilige schoolomgeving en schoolthuisroutes. De gemeente heeft contact met de regio of RPV over de uitvoering van educatieve projecten, kan eigen communicatiemiddelen inzetten en soms subsidieert de gemeente de uitvoering van educatieve projecten. De gemeente kan vaak ook een projectleider leveren op de stappenaanpak SCHOOL op SEEF te leiden.
 • De Verkeersleerkracht (pijler) is de coach die de school voor een bepaalde tijd ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren en organiseren van praktische verkeerslessen en andere SCHOOL op SEEF activiteiten. De Verkeersleerkracht krijgt hiertoe opdracht vanuit de regio en/of RPV (of soms ook de gemeente zelf).

Omgeving

 • De directe omgeving, de Buurt, is een onmisbare schakel in het proces (stappenplan) om de schoolomgeving verkeersveilig in te richten. Als er problemen in de directe schoolomgeving zijn is het slim om de buurt te informeren en eventueel ook inspraak te laten hebben, om zo het draagvlak en commitment van eventuele te nemen (fysieke) maatregelen te vergroten.
 • De politie is een belangrijke partijen vanwege de kennis die zij heeft in de buurt, kennis ten aanzien van veilige oplossingen en de kennis van verkeersregels. Handhaven is vaak de laatste oplossing uit de keten aan mogelijke oplossingen, een fysieke oplossing of leren de kinderen met een bepaald probleem om te gaan verdienen altijd de voorkeur. De politie kan vaak wel met ludieke of incidentele acties meewerken aan de verkeersveiligheid rond de basisschool.

Lokale werkgroepen (pijler) binnen een gemeente of wijk waarin zowel scholen als gemeente, verkeersleerkrachten als ouders zitting hebben, zorgen voor continuïteit, enthousiasme en borging.

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Organisatie
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Organisatie